Sápmi

26 NOV 2020

Indigenous Sámi people sound the alarm:

it’s about time you respect our rights

95 percent of Sveaskog’s holdings is on reindeer grazing land. Here we, the Sámi people, have been living for thousands of years, long before the land was grabbed by the Swedish government-owned companies. We have used this land since time immemorial. Now we are faced with a complete abuse of our ancestral land. 

That would have been avoided  if we had true influence. 

In one generation, almost all forest has been clear-cut and the soil scarified. The natural ecosystems are being destroyed and replaced by pine-plantations. Planted trees no longer form a forest. In a natural forest, a pine tree has a life cycle of 1000 years, forming a habitat for a variety of species in different stages of the cycle. A pine-plantation is only planted to be logged all over again after 80 years.

On its website, Sveaskog writes: ”Sveaskog secures reindeer’s food” The Swedish University of Agricultural Sciences states the opposite; after 60 years of clear-cutting practices 71% of the lichen-rich lands are already lost.

Swedish forestry’s consequences for the climate, reindeer husbandry and the ecosystem are incalculable. It is no coincidence that Sveaskog won the Swedish Greenwash Prize 2020.

In addition to the acute climate crisis, the forest’s entire ecosystem is now on the verge of collapse. Not even the reindeer that have been learned to survive on these lands since the ice age can live in the landscape that Sveaskog creates. As indigenous people and protector of the reindeer, we have to sound the alarm!

According to the Swedish Government’s ownership policy, government-owned companies must act in an exemplary manner. But instead of being a role model in the industry, Sveaskog systematically undermines the Sámi communities.

Through aggressive marketing, the forest companies have managed to trick the entire Swedish population into believing that the logging companies carry out forestry respectfully of human rights and contribute positively to the climate.

In reality, the exact opposite is taking place.

The way Swedish forestry is conducted today, it constitutes the greatest climate threat throughout Sweden’s history. In our forests, two-thirds of the carbon is stored in the ground. When companies log they also execute soil scarification for the tree-plants to grow faster, and enormous amounts of greenhouse gases are released. It will take 60 years for the planted crops to absorb all the carbon dioxide that the clear-cut contributed to the atmosphere – time that neither the climate nor the reindeer has. A pine plantation is only planted to be logged all over again.

Research is clear: no technology can replace the protection of natural forests as a climate, -mitigation and -solution tool. If Sweden is to reduce its greenhouse gas emissions and at the same time remove already existing greenhouse gases from the atmosphere, our indigenous right, stated in the constitutional law of Sweden, needs to be respected; these forests cannot be logged. 

As all indigenous peoples around the world, we are the ones who early on noticed and were forced to adapt to the great weather changes that prevailing climate change entails. Our reindeer are starving, but the forest companies are allowed – despite all the international criticism – to continue clear-cutting the last forest forests in Sápmi

Sweden is incomparably bad when it comes to forest protection. If nothing is done, one of the world’s most important lungs will be punctured within a few years. This can not be undone later, this needs to end now.

The Swedish forest industry needs to change its inhuman behavior and instead start to base its practices on sustainable reindeer husbandry, indigenous human rights and climate justice.

Clear-cutting of hanging lichen forests and any other kind of natural forests in Sápmi must come to an immediate end.

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaur

Magnus Andersson, Rans 

Tomas Nutti, Svaipa

Anna-Carin Mangi, Ängeså

Nils-Mihkal Påve, Tuorpon

Inger-Helene Gråik, Jijnjevaerie 

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaur

Hans Holma, Muonio 

Birgitta Engrund Sohlberg, Vittangi 

Kjell Larsson, Ståkke

Niila Inga, Laevas

Aslak Allas, Talma 

Anja Fjällgren Valkeapää, Mittådalens 

Johan Jonsson, Mausjaur 

Mats Berg, Girjas 

Jonas Stinnerbom, Vilhelmina norra

Per Nilsson, Njaarke 

Peter Andersson, Idre 

Thomas Stenlund, Malå 

Peter Larsson, Maskaure 

Arne Omma, Handölsdalen

Markus Mattson, Kall 

Jonas Salmijärvi, Tärendö 

Jan-Erik Länta, Jåhkågaska tjiellde

Stig Persson, Gällivare skogs

Kjell Ove Klemensson, Jovnevaerie

Áslat Simma, Lainiovuoma sameby

Anders Sunna, Sunna group

Sofia Jannok, Luokta-Mávas 

This is a translated short version of the joint message from 29 Sámi reindeer herding districts in Sweden. Below, the original Swedish article.

Sápmi

26 NOV 2020

Urfolksnäring slår larm om de statliga skogsbolagens hyckleri.

 

95 procent av statliga Sveaskogs skogsinnehav ligger på renbetesmarker. Det är marker som vi samer brukat och förvaltat i tusentals år, långt innan det storskaliga trakthyggesbruket började och markerna togs över av de statliga skogsbolagen. Även nästan hela Fastighetsverkets skogsinnehav ligger på samebyarnas marker. 

 

Trots att dessa marker förvaltats av oss urfolk sedan urminnes tider saknar vi samer verkligt inflytande över hur markerna brukas, vilket leder till att de istället förbrukas. 

 

På en generation har nästan all skogsmark kalavverkats och markberetts. De naturliga ekosystemen och skogarna slås sönder och ersätts av tallplantage. Planterade träd utgör inte en skog. I en naturskog har en tall en livscykel på 1000 år, som levande träd, torrfura och låga. Den utgör en hemvist och är till nytta för djur, lavar, svampar, växtarter och människor. Ett tallplantage anläggs enbart för att avverkas igen efter 80 år. 

 

På sin hemsida skriver Sveaskog att “Sveaskog säkrar renens mat” men  Sveriges Lantbruksuniversitet visar på det motsatta; 60 år av trakthyggesbruk har gjort att hela 71 % av de  lavrika markerna redan har försvunnit.  

 

Skogsbrukets konsekvenser för klimatet, renskötseln och ekosystemet är oöverskådliga. Det är ingen slump att just Sveaskog vann det Svenska Greenwashpriset 2020.

 

Förutom den akuta klimatkrisen står skogens hela ekosystem nu på gränsen till en kollaps. Inte ens renen som präglats att överleva på dessa marker sedan istiden kan leva i det ökenlandskap som skogsbolagen, med statligt ägda Sveaskog i spetsen, skapar. Som urfolk och utövare av en naturbetesbaserad renskötsel är vi tvungna att slå larm!

 

I statens ägarpolicy går att läsa att statliga bolag ska agera föredömligt. Men istället för att vara en förebild i branschen verkar Sveaskog ha satt i system, med markförsäljningsprogrammet från 2002 som förevändning, att sälja ut just de markerna samebyarna år efter år nekat avverkning just för att de är så viktiga för renskötseln. Den privata markägaren som köper innehavet omfattas ofta inte av samrådsplikt och kan eftersom tillsynen är så dålig, i princip avverka fritt. Efter avverkningen, eller som en del av affärsuppgörelsen, kan Sveaskog köpa tillbaka virket av den privata skogsägaren. När samebyn får kännedom om försäljningen är marken i regel redan kalavverkad och förlorad.

 

Genom en aggressiv marknadsföring lurar de statliga skogsbolagen hela svenska folket att tro att bolagen arbetar för mänskliga rättigheter och att de bidrar positivt till klimatet. 

 

Men ute i verkligheten sker raka motsatsen. 

 

Skogsbruket, som det bedrivs idag, utgör ensamt det absolut största klimathotet genom hela Sveriges historia. I våra skogar är två tredjedelar av kolet bundet i marken. När träden avverkas och marken vänds upp och ner för att plantorna ska växa snabbare frigörs enorma mängder växthusgaser. Det dröjer sedan minst 60 år innan de nya plantorna sugit upp all den koldioxid som kalavverkingen bidrog med. Det är tid som varken klimatet eller våra renar har. Ett tallplantage är ju dessutom enbart planterat för att avverkas igen.  

 

När vi talar med forskare förstår vi att ingen teknik i världen kan ersätta skydd av naturskog som klimatlösning. Om Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser och samtidigt ta bort redan existerande växthusgaser i atmosfären måste vår urfolksrätt respekteras så att dessa skogar får stå kvar.

 

Precis som urfolk världen över, tillhör vi den grupp i samhället som tidigt märkt av de stora väderförändringarna som klimatförändringarna innebär. Våra renar svälter men skogsbolagen tillåts –  trots all brännande internationell kritik – fortsätta kalavverka de sista mark-, och hänglav skogarna på samebyarnas marker. 

 

I naturen finns ingen ångerknapp. Sverige är sämst i klassen när det gäller skogsskydd. Om ingenting görs kommer en av världens viktigaste lungor vara punkterade inom några år. 

 

Vi kräver att Sveriges skogsbruk blir urfolksinriktat  – endast så blir det klimatanpassat.

Kalhyggesavverkning av hänglavsskogar och annan naturskog i Sápmi måste få ett omedelbart slut.

 

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaur sameby

Magnus Andersson, Rans sameby

Tomas Nutti, Svaipa sameby

Anna-Carin Mangi, Ängeså sameby

Nils-Mihkal Påve, Tuorpon sameby

Inger-Helene Gråik, Jijnjevaerie sameby

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaur

Hans Holma, Muonio sameby

Birgitta Engrund Sohlberg, Vittangi sameby

Kjell Larsson, Ståkke sameby

Niila Inga, Laevas sameby

Aslak Allas, Talma sameby

Anja Fjällgren Valkeapää, Mittådalens sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Mats Berg, Girjas sameby

Jonas Stinnerbom, Vilhelmina norra

Per Nilsson, Njaarke sameby

Peter Andersson, Idre sameby

Thomas Stenlund, Malå sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Arne Omma, Handölsdalen sameby

Markus Mattson, Kall sameby

Jonas Salmijärvi, Tärendö sameby

Jan-Erik Länta, Jåhkågaska tjiellde

Stig Persson, Gällivare skogssameby

Kjell Ove Klemensson, Jovnevaerie sameby

Áslat Simma, Lainiovuoma sameby

Anders Sunna, Sunna-gruppen

Sofia Jannok, Luokta-Mávas sameby

 

Luokta-Mávas

19 NOV 2020

Stand with Luokta-Mávas

”Sveaskog vill kalavverka 1000 fotbollsplaner naturskog på samebyns vinterbeten – mot vår vilja. Om de tar skogen denna vinter, så överlever inte våra renar ens till våren, säger Lars Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby.

Statligt ägda Sveaskog, Europas största skogsbolag, planerar att avverka minst 1000 fotbollsplaner naturskog i Luokta-Mávas sameby, södra Norrbotten. Samebyns vinterbetesland är redan hårt kalavverkat. Nu hotas de allra sista återstående ”öarna” av naturskog av Sveaskog. 

 

Lars Anders Baer är ordförande i Luokta-Mávas som har dokumenterad närvaro i dessa skogar sedan 1500-talet. Närvaron som urfolk går dock tillbaka flera tusen år, något som bland annat fångstgropssystem i de hotade skogar visar. 

– Kalavverkas de här skogarna är det ännu ett exempel på hur man försöker sudda ut oss ur historien, säger Lars Anders Baer.

Under de senaste 50 åren har redan hela 70 % av marklaven, som renen är beroende av för sin överlevnad, försvunnit i Sápmi. “Vi har ingenstans att ta vägen längre.”

– Vi har alltid brukat skogen. Men Sveaskog förbrukar den. De vet att vi inte klarar oss utan dessa marker, myndigheterna vet att vi har rätt att skydda våra förfäders land. Men våra liv verkar inte väga så tungt bredvid pengar, säger Lars Anders Baer, 

– Sveaskog talar om dessa skogar som objekt. För oss handlar inte detta om objekt. Det är renens marker, vårt hem, säger Lars Anders Baer.

 

Lina Burnelius, klimat- och landanvändingsexpert på Skydda Skogen, har de senaste veckorna besökt skogarna:

– Sveaskog eldar på klimatförändringarna och dödar livet i skogen. När vi hittar exempelvis gräddporing vet vi att det finns tallved som det tagit skogen ca 500 år att skapa. Det finns inte ord som räcker till för att förklara det myller av liv och storleken på de kolförråd som dessa skogar innehåller. De måste skyddas, inte kalavverkas, säger Lina Burnelius.

– Att kalavverka naturskog och samtidigt tro att vi kan värna klimatet är en omöjlighet. Om Luokta-Mávas urfolksätt respekteras har Sverige dock en chans att leva upp till Parisavtalet, säger Lina Burnelius.

 

 Marie B Hagsgård, expert på urfolks och nationella minoriteters rättigheter och medlem i Europarådets expertkommitté för Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter:

– Det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska enligt grundlagen främjas, säger Marie B Hagsgård.

– Skogsstyrelsen är skyldig att genom sin tillsyn av skogsvårdslagen främja samernas möjlighet att behålla och utveckla renskötseln. När olika intressen står mot varandra som exempelvis skogsbruk och renskötsel så har Högsta domstolen påpekat att i rättstillämpning som innebär att olika faktorer ska vägas mot varandra, ska samernas intresse att kunna behålla sin kultur inklusive renskötsel, tillmätas särskild vikt, säger Marie B Hagsgård. 

 

Även Naturskyddsföreningen ställer sig bakom Luokta-Mávas kamp för de sista naturskogarna. Johanna Nilsson är verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen i Norrbotten och har sett de lokala näringarna på randen till hopplöshet över hur lite respekt statens bolag visar människorna i norr.

– Trots att urfolk utgör endast 5% av världens befolkning skyddar de över 80% av planetens sista friska naturområden och all dess biologiska mångfald. Det är ingen slump att det ser ut så, säger Johanna Nilsson.

 

Vi kan vända och vrida på detta och kalla det komplext – men till syvende och sist: ingen av oss kan klara oss utan frisk natur och rent vatten. Det är skrämmande att vi och Sveaskog har så olika perspektiv på liv, säger Lars-Anders Baer.

 

 

Lars Anders Baer

Ordförande Luokta-Mávas

070 316 20 56

lab@sameby.se

 

Lina Burnelius 

Klimat- och landanvändings Expert, Skydda Skogen

burneliuslina@gmail.com

0734 404793

 

Indigenous people’s ancestral land threatened by Europe’s largest logging company.

“Sveaskog intends to log 1000 football fields of forests, devastating to the climate and a death sentence for our community”, says Lars Anders Baer, chairman of the Sámi reindeer herding district Luokta-Mávas. 

Europe’s largest logging company, Government-owned Sveaskog, plans to harvest the last remaining natural forests in Luokta-Mávas Sámi reindeer herding district, in the northern part of Sweden. 

The indigenous Sámi people have been living on these lands for thousands of years, proven by archeological traces in the now threatened forests.

– If these forests are to be clear-cut, this is yet another colonial act of us being erased from the history books, Lars Anders Baer says.

During the past 50 years a total of  70 percent of the reindeer-lichen, necessary for the survival of the reindeer, is already lost in Sápmi, the land of the indigenous Sámi people. “We have nowhere left to go.”

– We’ve always been using the land. Sveaskog is abusing the land. They are well aware of our dependence on these lands. The government is well aware of us having the right to protect our ancestral land. Our lives don’t seem to carry the same worth as money, says Lars Anders Baer. 

– Sveaskog refers to these forests as “objects”. To us forests cannot be objects. The land of the reindeer is our home, Lars Anders Baer says.

 

Lina Burnelius, climate and land-use expert, has visited the forest the last two weeks:

– Sveaskog’s logging plans equal enormous amounts of greenhouse gases and a further decline of biodiversity. When we find, for example, Skeletocutis lenis, we know that there is dead pinewood that it took the forest about 500 years to create. Words cannot begin to explain the bedrock of life and the size of the carbon stocks that these forests contain. They must be protected, not clear-cut, says Lina Burnelius.

– One cannot clear-cut natural forests and at the same time halt the climate collapse nor honour the Paris agreement. It’s impossible. But if Luokta-Mávas’ indigenous people’s rights are respected, Sweden still has a fair chance to live up to the Paris Agreement. It’s in their hands now, says Lina Burnelius

 

Marie B Hagsgård, expert on the rights of minorities’ and indigenous peoples’  and member of the Advisory Committee of the Framework Convention for the protection of National Minorities, Council of Europe:

   – The Sámi people’s possibilities to maintain and develop their culture and communities is to be promoted according to the constitutional law of Sweden, Marie B Hagsgård states.

– The Swedish Forest Agency is obligated to promote  the possibility for the Sámi people to maintain and develop their reindeer husbandry culture through its supervision of the Swedish Forest Law [Skogsvårdslagen]. When two different interests are to be weighed against each other, as for instance forestry and reindeer husbandry, the Swedish Supreme Court has stated; the Sámi people’s interest to maintain its culture, including reindeer husbandry, shall be given special weight, Marie B Hagsgård concludes.

The Swedish Society for Nature Conservation supports Luokta-Mávas’ fight for the last remaining natural forests. Johanna Nilsson, co-ordinator at SSNC in Norrbotten county has witnessed Sveaskog’s lack of respect for the local communities and people of the North. 

– Indigenous people only make up 5 percent of the global population today, but they protect over 80 percent of the last healthy natural habitats on the entire planet including the biodiversity these areas accommodate. That’s no coincidence, says Johanna Nilsson.

Some call this issue complex – but to me it’s simple: none of us can live without healthy nature and water. It is frightening to us that we and Sveaskog have such different perspectives on life itself,  Lars-Anders Baer concludes.

 

Lars Anders Baer

Chairman of Luokta-Mávas Sámi reindeer herding district

lab@sameby.se

+46 70 316 20 56

 

Lina Burnelius 

Climate and Land-use Expert at Protecting the Forest, Lina has visited the forests:

burneliuslina@gmail.com

+46 734 404793